10 Највлијателни цитати на Фридрих Енгелс

Фридрих Енгелс (1820–1895) беше германски филозоф, политички теоретичар и револуционер, најпознат како соработник и пријател на Карл Маркс. Во своите дела, Енгелс ја изложи и разви идеологијата на марксизмот, која го промени светот и има големo влијание на современата политика и социологија. Во продолжиние избравме десет највлијателни цитати од Енгелс:

Фридрих Енгелс

1. “Религијата е опиумот на народот, неговото виртуално мраковство, романтична илузија и алтар на угнетувањето.”

2. “Основната сила што ги обликува историските настани не е божја волја, ниту некој вид идеалистичка геометрија, туку човечката волја и дејства.”

3. “Ослободувањето на жената може да се постигне само преку радикална промена на социјалните услови.”

4. “Парламентаризмот е само една форма на демократска тиранија.”

5. “Никаков закон, ни претставник, ниту било каква правна инстанца не може да промени нешто во рамките на капитализмот.”

6. “Конечната цел на комунизмот е ослободување на човекот од сите форми на угнетување и потполно развивање на неговите потенцијали.”

7. “Нема слобода освен слободата на труд. Нема еднаквост освен во еднаквоста на моќта и имотот.”

8. “Комунизмот е цел за кој вреди да се бориме, не само бидејќи ќе донесе подобрување за нас, туку бидејќи ќе создаде нов свет наследник на целата историја.”

9. “Вистинскиот комунизам не се сведува на поседување, туку на напуштање на концептот на поседување.”

10. “Комунизмот е идеал за иднина, што се раѓа од потребите на времето и од неопходноста на секоја епоха за борба, создавање на нова историја и сепак ќе биде дел од историјата.”

Овие цитати од Фридрих Енгелс се само мали делчиња од неговата богата мисла и визија. Тие нè поттикнуваат да размислуваме за социјалните и политичките прашања во современиот свет и нѐ вовлекуваат во размислување за социјална правда и еманципација.

Последно