Кои се делегатите на Првото заседание на АСНОМ?

Првото заседание на АСНОМ е одржано на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински. Избрани биле делегати според издадените прописи за избор на делегати од страна на Иницијативниот одбор за свикување на AСНОМ (март 1944) и Упатството за избор на делегати за Првото заседание на AСНОМ на ЦK на KПМ (2 април 1944). Биле избрани вкупно 112, а на Заседанието успеале да присуствуваат само 60 делегати или нивни ополномоштени претставници. На седницата на Президиумот на АСНОМ од 6 август 1944 година за членови на АСНОМ се кооптирани уште четворица делегати

Делегати избрани за првото заседание на АСНОМ, со наведени населени места на делегирање:

Александар Георгиев, градежен инженер, Гостивар
Ацо Петровски, кројач, потпретседател на стопанската комора Скопје
Асен Симитџиев, канд. адвокат, Скопје
Атанас Бојков, командант на Струмичкиот одред, с. Богданци
Атанас Великов Атанасов, работник, Петрич
Бане Андреев – Ронката, политички комесар на Главниот штаб, Велес
Благое Левко, адвокат, Велес
Благое Хаџи Панзов, адвокат, Велес
Благоја Минов, работник, Струмица
Благоја Фотев, земјоделец, Бистрица
Благоје Стефков, работник, Куманово
Борис Атков, чиновник, Скопје
Борис Поцков, типограф, Струмица
Борис Чушкаров, учител, пол. ком. на III-та бригада, Куманово
Борко Темелковски, работник, Прилеп
Боро Димитриев, воздухопловен поручник на кралската Југословенска војска, Равно
Боро Милевски, поручник, командант на IV-та бригада, Штип
Боро Чаушев, работник, Неготино
Вангел Чукаловски, мајор, командант на I-та бригада, Битола
Ванчо Бурзевски, приватен чиновник, Свети Николе
Васил Атанасков Ивановски, работник, Костур
Васил Григоров Василев, работник, Петрич
Васил Кара Ангеловски, заменик командант на V-та бригада, земјоделец, Битола
Венко Марковски, поет, Скопје
Вера Ацева, домаќинка, Прилеп
Веселинка Малинска, приватен чиновник, Куманово
Видое Смилевски, банкарски чиновник, Гостивар
Владимир Полежиноски, д-р, правник, Кичево
Владо Малески, студент по право, Струга
Генади Илијев Лешков, земјоделец, с. Дреново, Бродско
Георги Ивановски, учител, Ресен
Диме Туриманџовски, мајор на НОВ и ПОМ, Кавадарци
Димитар Влахов, публицист, Кукуш
Димитар Зафировски, новинар, Гевгелија
Димитар Миовски, лекар во железничката болница, Скопје
Димитар Теменугов, пол. ком. на Струмичкиот одред
Димитри Манџовски, земјоделец, Костур
Димче Беловски, приватен чиновник, Штип
Димче Стојанов Миревски, професор, Прилеп
Душан Лукаров, работник, Скопје
Елисие Поповски, банкарски чиновник, Маврово
Емануил Чучков, директор на гим(назија) Скопје, Штип
Епаминонда поп Андонов, професор, Струмица
Злате Билјановски, заменик пол. ком. на III-та бригада Пуста Река
Злате Тренески, земјоделец, Кичево
Иван Раднански, земјоделец, с. Радна
Иван Танев, поручник, Гевгелија
Илија Божиновски, чиновник, Ресен
Илија Илијески, адвокат, Битола
Исак Сион, приватен чиновник, Штип
Јанко Шопов, техничар, Гевгелија
Јован Георгиев, свештеник, с. Дреново
Јонче Колев Трпевски, работник, Ресен
Јордан Блажевски, инж. агр., Тетово
Камбер Асан, земјоделец, Долни Дисан
Кемал Аголи, студент по филозофија, Дебар
Кемал Сејфула, занаетчија, Скопје
Кирил Георгиевски, инж., архитект, Скопска општина, Прилеп
Кирил Григоров, адвокат, Штип
Кирил Миљовски, д-р, ветеринарен лекар, Битола
Кирил Михајловски, учител, Виница
Кирил Петров Чаулев, студент, Охрид
Кирил Петрушев, типографски работник, Скопје
Кирил Стојанов, свештеник, Дебар
Коста Јашмаков, капетан, началник на штаб на III-та бригада Битола
Лазар Гиновски, земјоделец, Белчишта
Лазар Мојсов, студент по право, Неготино
Лазар Соколов, инж. економист, Куманово
Лазо Калајџиев, работник, Неготино
Лилјана Чаловска, студентка, Битола
Љупчо Арсов, инж. економист, банкарски чиновник, Штип
Мара Нацева, работничка, Куманово
Маца Карбева, домаќинка, Велес
Методи Панов Джунов, земјоделец, Ваташа
Методи Поповски, поручник командант на II-та бригада, Прилеп
Методи Андонов – Ченто, трговец, Прилеп
Милан Костов Стефанов, земјоделец, с. Десово
Милева Сабо, работничка, Скопје
Мино Богданов, чиновник, Велес
Мино Минов, работник, Маврово
Михаило Апостолски, генерал-мајор, командант на НОВ и ПОМ, Штип
Младен Георгиев, земјоделец, Челопек
Најдо Стаменин, работник, Неготино
Наум Наумовски, политички комесар на II-та бригада, Крушево
Наум Ташков Василевски, потпоручник, заменик командант на III-та бригада, Ресен
Нафи Сулејман, земјоделец, Битолско
Никола Иванов Вражалски, канд. адвокат, Кочани
Никола Минчев, банкарски чиновник, Кавадарци
Никола Мицев, д-р, ветеринарен лекар бактериолог, Кратово
Никола Пеев, работник, с. Богданци
Панко Брашнаров, учител, Велес
Панче Неделковски, потполковник, заменик командант на Главниот штаб на НОВ и ПОМ, Скопје
Перо Ивановски – Тиквар, работник, Прилеп
Петар Богданов – Кочко, оперски пејач, Скопје
Петар Стојанов Манговски, адвокат, Битола
Петре Пирузе, адвокат, Охрид
Ристо Балајцалиев, приватен чиновник, Гевгелија
Славко Поп Антовски, Инж., агроном, Скопје
Стоилко Костов Иванов, учител, Ораов Дол
Стојан Тодоровски, приватен чиновник, Куманово
Страхил Бајовски, учител, Берово
Страхил Гигов, началник, персонално одделение, Велес
Тихомир Милошевски, мајор, командант на III-та македонска бригада, с. Битуше, Галичко;
Тодор Ношпал, трговец, Прилеп
Тодор Пецов Циповски, работник, Тетово
Тодор Стојанов Звездин, активен судски потполковник во Кралството Југославија, Скопје
Томо Кутурец, приватен чиновник, Крушево
Трајко Цветанов, студент, Крива Паланка
Трајче Трајчески, земјоделец, Црвена Вода
Цветко Узуновски, работник, Ресен
Часлав Рангеловски, инж., шумар, Скопје
Чедомир Филиповски, работник, поручник на НОВ, Гостивар


Народни претставници кооптирани за членови на АСНОМ на седницата на Президиумот на АСНОМ од 6 август 1944 година се:

Абдула Алија, работник, Прешево
Васил Калајџиовски, судија, Вевчани, Струшко
Живко Брајковски, земјоделец, Галичник
Кирил Тошев Крстев, работник, Дебрца

Последно