„ПОРТРЕТ НА ПУБЛИКАТА” – изложба на Дафина Шекутковска

Изложба на слики од Дафина Шекутковска насловена “Портрет на публиката”
18 април 2023 година, 20:00 часот
Салон Империјал 2 – Културно Информативен Центар


Човештвото, ги употребува науката и уметноста за воспоставување на нашето функционирање и прогрес на оваа топка, почнувајќи од нашето најнепосредно во кое го препознаваме сето, тие имаат смисла само тогаш кога хуманоста е нивната цел. Со посветеноста кон науката и особениот интерес и смисла за уметноста, Дафина има своинствен пристап кон одреден амалгам којшто непосредно комуницира со човековата суштина во рамките на нашето знаење за надворешниот свет.

Дафина Шекутковска


Со пристап како при решавање на равенка, таа во своите дела ги поставува познатото и непознатото како елементи на формула со која треба да се изнајде точното решение. Со други зборови, покрај тоа што ги посочува проблемите, таа во својата ликовна уметност предлага и решенија преку утврдени законитости и методи на физиката и математиката кои ги објаснуваат феномените на универзумот кои не опфаќаат и нас како луѓе, поставувајќи паралела со социо-психолошките феномени, каде колективот влијае и ја гради единката, и обратно, единката влијае и го гради колективот.


Покрај делата инспирирани од физиката и математиката, во оваа изложба ги поставуваме прашањата ,,Дали е промената на индустријата е поскапа од нашите животи” и ,,Нели е односот кој го имаме со себеси, еднаков на односот кој го имаме со животната средина?”. Ја доживуваме иднината, која треба да дојде побрзо, со делата за обновливите извори на енергија “Ветер”, ,,Сонце” и ,,Вода”, бидејќи нафтата, јагленот и природниот гас, според пресметките ке се потрошат за 50 години, и ни го скратуваат и одземаат животот. Ги гледаме вистинските проблеми на животната средина, кои според научниците се апатијата, алчноста и себичноста, а не недостатокот на наука за подобрување на животната средина. Со прошетка на луѓе од бетон, го гледаме новиот Генерален Урбанистички План 2023-2033 за Скопје. Ја воочуваме девалвацијата на вредности и моќта на слободата на мислата.


Со инклузивност, ја потенцира грижата еден за друг, како витален аспект на самиот опстанок. Седум дела се изгравирани поради посетата на децата со оштетен вид, а меѓу делата е изложен и портретот на дедо и Радојко Кочоски, кој во 1962 е еден од авторите на првиот бувар на Македонски јазик за деца со оштетен вид, кој се употребувал до пред седум години.

Повеќе информации за настанот: https://www.facebook.com/events/138297275707150/?ref=newsfeed

Последно