Македонија со најнизок економски раст во регионот

Очекувањата за економскиот раст на земјите се одбележуваат како еден од најсигнификантните индикатори за развојот на дадена држава. Затоа често централните банки и светски, како и домашни економски институции, изработуваат прогнози за идните години.

Во тековната година, Македонија не може да се пофали со голем раст на економијата. Како веќе објавено, прогнозираниот раст на БДП за оваа година изнесува само 1,8 проценти, со очекување да се зголеми на 2,5 проценти во идната година.

Според последните информации од Светската банка, регионот на Западен Балкан во тековната година ќе забележи раст од 2,5 проценти, што е намалување во споредба со претходната година кога беше 3,2 проценти.

Според прогнозите на Светската банка, Македонија се очекува да има најнизок раст во регионот. Другите земји во регионот имаат следниве прогнозирани стапки на економски раст за 2023 година: Црна Гора 4,8 проценти, Албанија 3,6 проценти, Косово 3,2 проценти, Хрватска 2,7 проценти, Босна и Херцеговина 2,2 проценти и Србија со 2 проценти.

Сепак, очекувањата за следната година не покажуваат значително подобрување, бидејќи прогнозираниот раст на нашата економија ќе изнесе само 2,5 проценти, и откако повторно ќе бидеме во ранг на најнискиот раст во регионот.

Последно