На крајот од минатата година, нето надворешниот долг на Македонија изнесуваше 4.458 милиони евра или 32,6% од проценетиот БДП. Во четвртиот квартал од годината, овој долг се зголемил за 305 милиони евра или за 7,3%.

Бруто надворешниот долг во истиот период изнесуваше 11.463 милиони евра, со квартално зголемување од 386 милиони евра. Бруто надворешните побарувања се зголемиле за 81 милион евра, достигнувајќи 7.004 милиони евра.

Негативната нето меѓународна инвестициска позиција (МИП) во текот на четвртиот квартал се зголемила за 160 милиони евра, достигнувајќи 8.500 милиони евра или 62,2% од проценетиот БДП за 2023 година.

Во однос на крајот на 2022 година, нето надворешниот долг се зголемил за 147 милиони евра или за 3,4%, при што се забележало зголемување на нето приватниот долг за 269 милиони евра и намалување на нето јавниот долг за 122 милиона евра.