22% од населениетo во ЕУ живее вo ризик од сиромаштијa или сoцијална исклученост

Во 2022 година, 95,3 милиони луѓе во Европската Унија (22% од вкупното население) биле изложени на ризик од сиромаштија или социјална исклученост, односно живееле во домаќинства кои се соочуваат со најмалку еден од трите ризици: сиромаштија, тешка материјална и социјална состојба и живеење во семејства со многу ниска вработеност, објави Евростат.

Најмногу луѓе изложени на ризик од сиромаштија или социјална исклученост има во Романија (34%), во Бугарија (32%), Грција и Шпанија (по 26%).

Од друга страна, пак, најмалку сиромашни и население во социјален ризик се регистрирани во Чешка (12%), Словенија (13%) и Полска (16%).

Превземено од: https://rabotnik.com.mk/евростат-22-отсто-од-населението-во-еу-ж/?fbclid=IwAR0hLNWp6pwvpLYSSGFjdHVujDOjzo7xxKNBlllDvTphd4y93ZjD-rIHMbU

Последно