Владимир Ленин (роден Владимир Уљјанов, 1870-1924) беше водач на болшевичката политичка партија, главната подвижна сила на Октомвриската револуција од 1917 година во Русија. Оваа револуција може да се спореди само со Француската револуција од 1789 година според влијанието што го имала на националната и на светската историја. Руското востание на крајот довело до создавање нова, уште поголема држава, СССР, со Владимир Ленин кој стана нејзин прв водач. Во Русија, но и во странство, постојат стотина споменици на Ленин. Во Скопје има улица што го носи неговото име.

Владимир Ленин

Ние одбравме 10 негови цитати како „највлијателни“ и според нас најрепрезентативни за ликот и делото на Владимир Ленин, но секако дека постојат многу повеќе.

1. Демократија за незначително малцинство, демократија за богатите – тоа е демократијата на капиталистичкото општество.

2. Целата официјална и либерална наука го брани наемното ропство, додека марксизмот му објави немилосрдна војна на тоа ропство.

3. Онаму каде што буржоаските економисти гледаа врска меѓу нештата (размена на една стока за друга), Маркс откри однос меѓу луѓето.

4. Војната не може да се укине доколку не се укинат класите и не се создаде социјализам.

5. Монополите, олигархијата, стремежот за доминација, а не за слобода, експлоатација на сè поголем број мали или слаби нации од страна на неколку најбогати или најмоќни нации – сето тоа ги роди оние карактеристични карактеристики на империјализмот кои нè принудуваат да го дефинираат како паразитски или распаѓачки капитализам.

6. Таканаречените Големи сили долго време експлоатираат и поробуваат цел број мали и слаби народи. И империјалистичката војна е војна за поделба и прераспределба на овој вид на плен.

Владимир Ленин

7. Постојаната армија и полиција се главните инструменти на државната моќ.

8.Се додека постои државата нема слобода. Кога има слобода, нема да има држава.

9. Во текот на две години советската власт во една од најзаостанатите земји во Европа направи повеќе за да ги еманципира жените и да го направи нивниот статус еднаков на оној на „силниот“ пол отколку сите напредни, просветлени, „демократски“ републики во светот. направи во текот на 130 години.

10. Современиот монополски капитализам во светски размери – империјалистичките војни се апсолутно неизбежни во таков економски систем, се додека постои приватна сопственост во средствата за производство.

Цитатите преземени и преведени од: https://www.marxists.org/archive/lenin/quotes.htm